Integritetspolicy

Gällande fr.o.m. 2021-12-20

Hur Placing hanterar personuppgifter

Placing Corporate Finance Sverige AB med org.nr. 559321-2698 (”Placing”) värnar om din rätt till skydd av personlig integritet och medvetenhet om sekretess och integritet är viktiga inslag i vår verksamhet. När vi utvecklar Placings tjänster föregås dessa av tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa såväl integritet som tillgänglighet för personuppgifter och annan information vi hanterar. Som personuppgiftsansvarig arbetar Placing ständigt med att säkerställa att våra tjänster samt interna processer möter de krav som ställs vid behandling av personuppgifter.

I denna policy beskrivs vilka personuppgifter Placing hanterar och vilka skäl som ligger till grund för denna hantering. Vidare redogörs också för information om varifrån vi samlar in personuppgifter, vem vi delar dessa med och hur länge vi sparar uppgifter. Vi beskriver också hur du kan få tillgång till dina personuppgifter, framföra synpunkter eller ställa frågor till oss.

Personuppgifter som behandlas av Placing

Vi har delat in personuppgifter i olika kategorier. De personuppgifter vi hanterar relaterar till följande kategorier med exempel angivna inom parentes:

 • Grundläggande personuppgifter (personnummer, namn, kontaktuppgifter och ID-nummer),
 • Avtal (all typ av information kopplad till avtal som rör Placings tjänster, såsom kontonummer och fullmakter),
 • Kommunikation (såväl fysisk kommunikation som elektronisk kommunikation).

Det som anges nedan om dig gäller också i förekommande fall ombud, god man eller förvaltare.

Ändamål och rättslig grund för behandling

Dina personuppgifter används framförallt för att fullgöra avtal som Placing har eller är på väg att ingå med dig som kund. Nedan följer en beskrivning av de ändamål som Placing har vid behandling av personuppgifter, vad det aktuella ändamålet syftar till samt rättslig grund för varje ändamål.  

Rättslig förpliktelse

Placing måste följa för vår verksamhet tillämplig lagstiftning och myndighetsbestämmelser. Inom ramen för detta hanterar vi dina personuppgifter för exempelvis bokföringsändamål och rapportering till Skatteverket.  

Fullgörande av avtal

Placing samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter för att kunna förbereda, tillhandahålla och administrera Placings tjänster till dig – elektroniskt, på kontor eller via telefon. 

Berättigat intresse

Placing erbjuder finansiella tjänster med målsättningen att skapa långa och goda relationer med våra kunder. Därför hanterar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Genomföra marknadsaktiviteter där vi identifierar och föreslår tjänster som kan vara relevanta för dig. Ni har alltid möjlighet att välja att avregistrera er för nyhetsutskick och erbjudanden.  

Samtycke

Vi baserar behandling av personuppgifter på samtycke när du besöker vår webbplats. I anslutning härtill placeras en cookie med ett unikt ID i din webbläsare som vi använder för webbanalys så att vi kan förstå hur webbplatsen används. Du ger ditt samtycke till detta när du accepterar användandet av cookies första gången du besöker vår webbplats. Däremot följer Placing inte hur du som enskild använder webbplatsen och därför lagras inte namn, e-post, IP-adresser eller liknande i våra cookies. Det erinras att samtycke alltid kan återkallas när som helst för nyhetsutskick eller erbjudanden som enbart baseras på denna rättsliga grund. Mer information om hur vi hanterar cookies finner du i vår cookiepolicy.

Varifrån vi insamlar dina personuppgifter

Vi samlar in personuppgifterna direkt från dig, till exempel när du blir kund hos Placing, eller vid nyttjande av tjänster hos Placing. Vi hämtar också uppgifter från offentliga- och andra register, som exempelvis Bisnode och Bolagsverket.

Vem vi delar dina personuppgifter med

Placing får enligt lag inte lämna ut information om dig om det inte föreligger tydligt stöd i samband med att vi uppfyller villkoren i avtal med dig eller för legalt syfte som kräver eller tillåter det, som exempelvis rapportering till myndigheter.

För att kunna uppfylla villkoren i våra kundavtal och övriga åtaganden behöver vi dela information om dig internt inom Placing och ibland även med externa företag som tillhandahåller avtalade tjänster till Placing och våra kunder. Det kan till exempel vara finansiella infrastrukturparter, leverantörer, aktörer som agerar på kunders uppdrag eller andra parter i kundavtalet.

Situationer när vi delar dina personuppgifter utanför organisationen är:

 • Till godkända kreditupplysningsföretag när vi tar en kreditupplysning i samband med att du ingår ett avtal med oss,
 • Till olika myndigheter i syfte att uppfylla lagar och andra bestämmelser kring till exempel skatter.

Överföringar till tredjeland

Behandling av personuppgifter sker inom EU/EES och ingen överföring av uppgifter företas utanför nämnda område. I sällsynta fall kan emellertid personuppgifter komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES-området (s.k. tredjeland). Innan sådan överföring sker, tillser och säkerställer Placing att överföringen endast utförs under förutsättning att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits och företas i enlighet med standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har godkänt.

Lagringstid

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge vi behöver för att kunna tillhandahålla de tjänster du erhåller från oss. Vi sparar också personuppgifter för att kunna uppfylla lagstadgade bestämmelser (t.ex. bokföringsrättsliga ålägganden) och beslut av myndigheter.

Om du avslutar någon tjänst hos Placing behöver vi, med anledning av förpliktelser som följer av lag, spara en del av dina personuppgifter som är kopplade till den relevanta tjänsten under viss tid efter att tjänsten upphört. Vi behöver exempelvis behålla vissa personuppgifter i sju (7) år för att kunna fullgöra vår rapporteringsplikt gentemot Skatteverket.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter gällande de personuppgifter som Placing hanterar om dig. Dessa är:

 • Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Uppgifterna lämnas i form av en kopia (genom registerutdrag). Begäran om registerutdrag är vanligen avgiftsfri.
 • Om uppgifterna vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att vi rättar eller kompletterar dem.
 • Du har, under vissa förutsättningar, rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas för vissa angivna ändamål.
 • Du har rätt att invända mot en behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av intresseavvägning.
 • Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade (”rätt att bli bortglömd”). Vi har dock rätt att neka radering i vissa situationer, t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna.
 • Om du inte vill få direktmarknadsföring från Placing kan du när som helst kontakta oss och meddela detta.
 • Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa förutsättningar har rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Du har normalt rätt att utnyttja ovanstående rättigheter kostnadsfritt. Placing kommer besvara begäran utan onödigt dröjsmål och vanligen inom en (1) månad från det att begäran mottagits. Om begäran är orimlig eller ogrundad har emellertid Placing rätt att ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå din begäran. Därutöver kan Placing begära ytterligare information för att styrka din identitet.

Ändringar i integritetspolicyn

Placing förbehåller sig rätten att göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste versionen av policyn finns tillgänglig på vår hemsida.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller synpunkter kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Placing via @email eller till följande postadress:

Spotlight Group AB

Biblioteksgatan 29 

114 35 Stockholm

Du kan också kontakta Placings klagomålsansvarig eller Integritetsskyddsmyndigheten för eventuella klagomål rörande behandlingen av dina personuppgifter.